OCHRANA DAT

Koncepce ochrany a zpracování údajů

Datum účinnosti: 25. května 2018

Společnost AMC Networks Central Europe Kft. (1139 Budapest, Lomb u. 21-25., registrační číslo: 01-09-183155) se zavazuje respektovat vaše osobnostní práva. Můžete si být jisti, že s vašimi osobními údaji budeme nakládat pečlivě, v souladu s příslušnými zákony ochrany osobních údajů a bezpečnosti osobních údajů.

Tato Koncepce ochrany a zpracování osobních údajů („Zásady“) obsahují zásady zpracování osobních údajů poskytovaných uživateli, popisují, jak zpracováváme vaše osobní údaje, když používáte naše produkty a využíváte naše služby, a když Vám je poskytujeme. Koncepce stanoví, že společnost AMC Networks Central Europe Kft. („Správce“) jak a proč zpracovává osobní údaje, které jste nám poskytli, jakož i to obsahuje, jaké možnosti výběru Vám nabízíme

 

Tato Koncepce se vztahuje i ​​na návštěvníky webových stránek společnosti AMC Networks Central Europe Kft. a jejích přidružených společností.
Při tvorbě Koncepce jsme zohlednily následující účinné zákony:

Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 (obecné nařízení o ochraně údajů / „GDPR“);

Zákon CXII. z roku 2011 („Infotv”) o právu na sebeurčení a svobodu informací;

Zákon V. z roku 2013 o Občanském zákoníku „Ptk.”);

Zákon XLVIII. z roku 2008 („Grtv.”) o základních podmínkách a omezeních hospodářské reklamní činnosti;

Co považujeme za osobní údaje?

Rozumíme pod tím veškeré informace, na základě kterých přímo či nepřímo se stane identifikovatelnou fyzická osoba, například zaměstnanec nebo uživatel.

Definice pojmů:

osobní údaj

jakékoliv údaje nebo informace, které umožňují, aby fyzická osoba – přímo či nepřímo – byla identifikovatelná;

Správa údajů
bez ohledu na použitý postup, jakékoliv operace nebo soubor operací provedených na Osobních údajích zejména shromažďování, zaznamenávání, systematizace, uchovávání, transformace, úprava, používání, vyhledávání, konzultace, použití, sdělení, posílání nebo zpřístupnění jiným, zveřejnění, sladění nebo propojení, omezení, vymazání a zničení;

zpracování údajů
výkon technických úkolů spojených s operacemi správy údajů, bez ohledu na metody nebo zařízení použitá pro výkon operací, jakož i na místo použití, za předpokladu, že technické úkoly se provádějí na údajích;

přenos údajů
zpřístupnění údaje pro specifikovanou třetí osobu;

správce údajů
fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné správy, agentura, nebo jakýkoli jiný orgán, která samostatně nebo společně s jinými osobami definuje účel správy údajů; pokud jsou cíle a prostředky správy dat vymezené v právních předpisech Unie nebo vnitrostátních právních předpisech, správce dat nebo zvláštní aspekty určení správce dat mohou být také určeny právními předpisy Unie nebo vnitrostátními právními předpisy;

V této Koncepci za Správce údajů se považuje AMC Networks Central Europe společnost s ručením omezeným (1139 Budapešť, Lomb utca 21-25, registrační číslo: 01-09-183155, daňové identifikační číslo: 24801991-2-44)

zpracovatel dat
fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné správy, agentura, nebo jakýkoli jiný orgán, která jménem správce údajů provádí zpracování dat;

V této Koncepci mohou být zpracovatelé:

 • Název společnosti: S&T Consulting Hungary Kft., sídlo: Hungary – 2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 14., registrační číslo: 13-09-119660, daňové číslo: 11779177-2-13
 • Název společnosti: Telekom New Media Zrt., sídlo: Hungary – 1222 Budapest, Nagytétényi út 29., registrační číslo: 01-10-046367, daňové číslo: 14745199-2-43

uživatel

každá fyzická osoba, která využívá naše služby a v tomto kontextu poskytuje své údaje uvedené v této koncepci;

služba

služby provozovány správcem údajů i služby zajištěné správcem údajů, které jsou k dispozici na webových stránkách;

koncepce

Tato koncepce správce údajů na ochranu a zpracování údajů

Principy zpracování

Osobní údaje mohou být zpracovány v případě,
že jednoznačným potvrzením, které je vyjádřením svobodného, konkrétního, informovaného a jednoznačného svolení subjektu údajů poskytne souhlas ke zpracování osobních údajů, které se jej týkají, a to v podobě písemného prohlášení, i učiněného elektronicky, nebo ústního prohlášení. Subjekt údajů má právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Osobní údaje Správce údajů používá výlučně pro stanovené cíle. Osobní údaje Správce údajů zpracovává pouze za účelem stanoveným v této Koncepci, respektive v příslušných právních předpisech Rozsah zpracovávaných osobních údajů je přiměřený k cíli zpracování údajů a nemůže ho přesáhnout.

 

Společnost AMC Networks Central Europe s.r.o. za žádných okolností neshromažďuje údaje zvláštních kategorií.
Ustanovení této koncepce týkající se zpracování údajů a ochrany osobních údajů uživatelů se vztahují pouze na fyzické osoby.

Dobrá víra, spravedlnost a průhlednost.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme následující osobní údaje, v případě potřeby v závislosti na poskytnutí informací nebo souhlasu.

V případě, že uživatel navštíví rozhraní webových stránek, systém Správce dat automaticky zaznamenává IP adresu uživatele. V souvislosti s poskytováním služby vzhledem k oprávněným zájmům Správce údajů a z důvodu zákonného poskytování služeb (např. nezákonné používání, filtrování ilegálního obsahu) IP adresa bude zaznamenána i bez výslovného souhlasu Uživatele.

Údaje potřebné ke komunikaci – znamenají to informace umožňující identifikaci uživatele, nebo komunikaci s uživatelem. Taková informace je jméno, přezdívka, bydliště, přechodný pobyt, poštovní směrovací číslo, místo narození, datum narození, telefonní číslo, e-mailové adresy, uživatelská jména a hesla, IP adresa posledního přihlášení, datum posledního vstupu.
Pokud uživatel pošle e-mail pro některou Službu, v tom případě Správce údajů zaznamenává emailovou adresu Uživatele a zpracovává ji v rozsahu a v čase potřebném pro poskytování Služby.

AMC Networks Central Europe Kft. nesbírá údaje osob mladších 16 (šestnáct) let, s výjimkou, pokud rodiče nebo zákonní zástupci dali k tomu výslovně souhlas. Proto buď požadujeme, aby všichni uživatelé dovršili výše uvedený věk, nebo umožníme ověření oprávněnosti rodičů/zákonných zástupců. Pokud se ukáže, že Uživatel je mladší, než 16 (šestnáct) let a není jisté, že jsme získali platný souhlas rodičů nebo zákonných zástupců, okamžitě vymažeme veškeré údaje související s tímto Uživatelem. Tento postup není v rozporu s jinými požadavky potřebnými pro vytvoření konkrétního právního vztahu (např. plnoletost). Správce údajů nemá možnost ověřit oprávněnost osoby, která ho kontaktuje, respektive obsah jejího prohlášení, proto uživatel nebo osoba provádějící na jím rodičovskou péči zaručuje, že příspěvek je v souladu s právními předpisy.

Za jakým účelem zpracováváme osobní údaje? Jaký je právní základ pro zpracování údajů?
Údaje vztahující se na Uživatele zpracováváme ve spojení s našimi službami.

Účel zpracování údajů Správcem údajů:

 • poskytování online obsahu;
 • Identifikace uživatelských oprávnění (služby, které může využívat Uživatel);
 • identifikace Uživatele, kontakt s Uživatelem;
 • usnadnění používání služeb Uživatele a podpora přizpůsobení reklam využití komfortních funkcí;
 • příprava statistik a analýz;
 • kontaktování za účelem přímého marketingu nebo pro marketingové účely (např. informační letáky);
 • Zajištění rozhraní pro zveřejnění obsahů vytvořených uživateli (např. chat, příspěvek);
 • v jednotlivých případech organizování, vedení her o ceny, oznámení vítězů a poskytování cen pro ně;
 • Ochrana práv uživatelů;
 • prosazování oprávněných zájmů Správce údajů;
 • v případě komunitních služeb (příspěvky související s poznámkami, některé blogy) zajištění vzájemné identifikace uživatelů, umožňování jejich komunikace mezi sebou;

Poskytnuté osobní údaje Správce údajů nepoužije pro jiné účely, než jsou uvedeny výše.

V rámci obsahových služeb, respektive právním základem souvisejícího zpracovávání údajů může být kromě dobrovolného souhlasu Uživatele podstatný oprávněný zájem Správce údajů, jakož i zajištění základních práv na informace a svobodu projevu, v rozsahu stanoveném zákonem.  V případě, že právním základem zpracování údajů je podstatný oprávněný zájem Správce údajů, v souladu s ustanoveními GDPR Správce údajů provedl a v budoucnu může také provést test zvážení zájmů, která prokáže, že oprávněný zájem Správce údajů spojený se zpracováním údajů je silnější, než práva a svobody subjektu údajů související se zpracováním údajů.  V případě relevantní žádosti Správce údajů, podle ustanovení Koncepce poskytne informace pro Uživatele v souvislosti s obsahem tohoto odstavce.

Při poskytnutí e-mailové adresy a poskytnutí údajů zadaných při registraci přebírá odpovědnost, že za zadané e-mailové adresy, nebo použitím jím zadaných údajů jen on bude využívat služeb. S ohledem na tuto odpovědnost, Uživatel, který zaregistroval emailovou adresou a poskytl údaje nese výhradně všechny odpovědnosti spojené se vstupy ze zadané e-mailové adresy a/nebo zadanými údaji.

Komu můžeme předat osobní údaje?

Společnosti, se kterými pravidelně spolupracujeme, mají přístup k vašim údajům, ale pouze na procedurální nebo technické účely. Kromě toho můžeme poskytnout vaše údaje členům naší skupiny nebo jiným osobám. Členové obou skupin příjemců mohou být usazeni i mimo Evropský hospodářský prostor, zejména společnosti usazené ve Spojených státech. Ve všech případech se společnost AMC přesvědčí o tom, že příjemci všemi potřebnými způsoby zajišťují, aby byla zaručena odpovídající úroveň ochrany údajů, respektive o tom, že bude zachovávána důvěrnost ohledně jejích údajů.

 

Údaje uživatele nebudou zásadně přenášené třetím stranám, s výjimkou níže

specifikovaných okolností.

 

SO SOUHLASEM PŘISPĚVATELE: Můžeme sdílet nebo přenášet údaje Uživatele, pokud budeme na to vyzváni nebo zplnomocněny.

 

MEZI ČLENY SKUPINY SPOLEČNOSTÍ: Údaje Uživatele můžeme sdílet našimi připojenými podniky a společnostmi zainteresovanými ve společných podnicích, které jsou aktivní v odvětví média a zábavního průmyslu a/nebo v odvětví vyhledávání dat, respektive za účelem analýzy a uchovávání údajů Uživatele, v každém případě v souladu s podmínkami této Koncepce.

 

PRO SPOLEHLIVOU TŘETÍ STRANU, KTERÁ ZPRACOVÁVÁ ÚDAJE: Řadu služeb a úkolů provádějí z našeho pověření poskytovatelé služeb, jako třetí strany. S příslušnými doložkami o důvěrnosti sdílíme údaje Uživatelů s těmito poskytovateli v souladu s pravidly této Koncepce a za předpokladu, že třetí strana bude zpracovávat vaše údaje pouze naším jménem a v souladu s našimi pokyny.

 

ZA ÚČELEM DODRŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH POŽADAVKŮ A PRO OCHRANU AMC NEBO UŽIVATELE A JINÝCH OSOB: Aniž by byli dotčeny ostatní části této Koncepce, vyhrazujeme si právo na uchovávání a přenášení údajů Uživatele, pokud si myslíme v dobré víře, že takové uchovávání a přenášení dat je potřeba, abychom vyhověli platným právním předpisům, nebo jsme plnili předvolání nebo podobné procesní postupy, které nám byly doručeny; (B) abychom obhajovali svá práva a majetek; respektive práva nebo majetkové práva Uživatele nebo třetích stran; nebo abychom (c) zajistily bezpečnost a ochranu našich služeb, systémů, zákazníky nebo třetích stran.

 

CV SOUVISLOSTI S UDÁLOSTMI V OBLASTI FIREMNÍHO PRÁVA: pokud dojde k transformaci, jako je např. akvizice jinou společností, nebo reorganizace, prodej celého nebo části našeho majetku, údaje o uživateli mohou být přenášeny v rámci transakce v souladu s ustanoveními GDPR.

 

AK JSOU ÚDAJE ANONIMIZOVANÉ: Můžeme sdílet nebo zveřejňovat anonymizované údaje nebo údaje, které jinak neidentifikují uživatele a údaje, které uživatel zpřístupnil. Tato Koncepce žádným způsobem neomezuje používání nebo zveřejňování anonymních údajů a vyhrazujeme si právo používat takové údaje a předávat je třetím stranám.

MEZINÁRODNÍ PŘENÁŠENÍ ÚDAJŮ: ÚDAJE shromážděné od Uživatele můžeme přenášet do zemí, které nejsou v současnosti považovány za země, kde se na přiměřené úrovni zajišťuje ochrana údajů, kde by úroveň ochrany dosáhla úrovně ochrany údajů podle zákonů a předpisů na ochranu osobních údajů v EU (zejména jsou takovou krajinou Spojené státy). Pro tento přenos dat jsou k dispozici odpovídající právní záruky, a proto Uživatel má k dispozici účinné prostředky k prosazování svých práv, včetně zejména modelových dohod. Uživatel může získat další informace od inspektora ochrany údajů (na e-mailové adrese dpo@amcnetworks.hu).

Zpracování údajů

Zpracovatelé údajů nevydají samostatné rozhodnutí, jsou oprávněni postupovat pouze podle smlouvy uzavřené se správcem údajů a v souladu s přijatými pokyny. Zpracovatelé údajů nimi zpracovávané osobní údaje, přenášeny pro ně Správcem údajů, zaznamenávají, spravují, respektive zpracovávají v souladu s ustanoveními GDPR, o tom učiní prohlášení pro Správce údajů. Správce údajů kontroluje práci zpracovatelů údajů. Zpracovatel dat je oprávněn zapojit dalšího Zpracovatele údajů pouze se souhlasem Správce údajů.
Jak chráníme osobní údaje?

Jsme odhodláni zachovat bezpečnost údajů Uživatelů. Na ochranu údajů uživatele před neoprávněným přístupem, použitím a zveřejněním používáme množství bezpečnostních technologií a postupů, které jsou uznávány v průmyslu. Tato opatření jsou v souladu s požadavky právních předpisů, s přihlédnutím i na citlivost údajů, které shromažďujeme, a tato opatření budou dále rozvíjet souběžně s rozvojem technologií.
Jak dlouho uchováváme osobní údaje?

Automaticky zaznamenané IP adresy Správce údajů uchovává po dobu 14 dní po jejich zaznamenávání.

V případě e-mailů, zaslaných uživatelům, pokud uživatel jinak nemá registraci, osloven Správce údajů do tří měsíců od ukončení případu uvedeného v žádosti odstraní e-mailovou adresu, s výjimkou, pokud v konkrétním případě oprávněný zájem Správce údajů odůvodňuje další zpracovávání osobních údajů, po dobu, dokud oprávněný zájem Správce údajů přetrvává.

Zpracování osobních údajů poskytnutých Uživatelem přetrvává po dobu, dokud uživatel – svým uživatelským jménem – nezruší službu nebo nepožádá jiným způsobem o vymazání Osobních údajů.

V případě používání nezákonného, ​​zavádějícího osobního údaje, nebo v případě trestného činu spáchaného uživatelem, respektive v případě útoku proti systému Správce údajů je oprávněn současně s odstraněním registrace uživatele vymazat ihned jeho osobní údaje, zároveň – v případě podezření ze spáchání trestného činu, nebo občanskoprávní odpovědnosti – je oprávněn zachovat osobní údaje i na dobu řízení.

V případě, že soud nebo úřad nařídí vymazání osobních údajů konečným způsobem, vymazání provede Správce údajů. Namísto odstranění Správce údajů – při současném informování uživatele – omezuje používání Osobních údajů, pokud o to požádá Uživatel, nebo pokud na základě dostupných informací lze předpokládat, že odstranění by poškozovalo oprávněné zájmy Uživatele. Osobní údaje Správce údajů neodstraní do té doby, dokud přetrvává účel zpracování údajů, který vylučuje odstranění Osobních údajů.
Co znamenají „cookies“?
Cookies jsou malé datové pakety uložené internetovým prohlížečem Uživatele za účelem přizpůsobování poskytování služeb. Internetový prohlížeč shromažďuje informace, jako je např. typ vašeho prohlížeče, operačního systému, navštívené webové stránky, čas návštěv, prohlížené obsahy, prohlížené reklamy a ostatní „clickstream“ data.

Cílem cookie je zajištění funkčnosti stránek co nejvyšší úrovně, poskytování individualizovaných služeb pro zvýšení uživatelské zkušenosti. Cookies nám pomáhají určit návštěvnost našich webových stránek, včetně navštívených stránek, počtu návštěvníků a jimi určených chodníků.

Prostřednictvím poskytovatelů síťových reklamních služeb můžeme pomoci v umístění reklam či jiných obsahů na této webové stránce a na jiných webových stránkách, které zobrazují reklamy společnosti AMC Networks Central Europe Kft. Poskytovatelé síťových reklamních služeb mohou používat cookies, webové majáky nebo podobné technologie na počítači Uživatele, na mobilním nebo jiném zařízení, aby Uživateli nabídli reklamy nebo obsahy přizpůsobené k vašim zájmům, vytvářejíc profil Uživatele procházejícího po internetu na těchto webových stránkách nebo jiných, vámi navštívených webových stránkách.  Používání cookies, webových majáků nebo podobných technologií ze strany našich poskytovatelů síťových reklamních služeb určují jejich vlastní zásady ochrany osobních údajů a nikoli zásady ochrany osobních údajů společnosti AMC Networks Central Europe Kft.

Na počítači Uživatele, mobilním nebo jiném zařízení můžete manuálně zakázat nebo povolit cookies. Většina internetových prohlížečů nabízí možnost přijmout nebo zakázat cookies, nebo odmítnout nebo vymazat všechny cookies. Tento postup závisí od vašeho prohlížeče. V souvislosti s použitím této funkce přečtěte si návod vašeho webového prohlížeče – však omezení nebo zakázání cookies má negativní dopad na použitelnost mnoha webových stránek.

Jaké jsou vaše práva? Jak je můžete prosazovat?

 

UPLATŇOVÁNÍ PRÁV: Pokud jsou podle platných pravidel tato práva směrodatné, může Uživatel uplatnit svá práva podle této Koncepce, jak je zde definováno. Na základě toho Uživatelé:

 

 1. Mohou mít přístup k údajům, které zpracováváme, respektive k údajům, které je individuálně identifikují.
 2. Mohou požádat o opravu nebo výmaz nesprávných nebo nepřesných údajů.
 3. Mohou požádat o vymazání osobních údajů včetně případů, kdy již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny;
 4. Mohou za určitých okolností vyžadovat, aby bylo omezeno používání dat (například pokud uživatel vznáší námitky proti přesnosti údajů, tak za časové období, kdy je zkontrolována jejich přesnost);
 5. Mohou vyžadovat přenositelnost svých údajů (to znamená, že své Osobní údaje získají v zřetelném, široce používaném a strojově čitelném formátu a budou přenášeny jinému Správci údajů podle platných pravidel);
 6. Mohou vznést námitky proti zpracování svých Osobních údajů kdykoli z důvodů konkrétní situace, jestliže právním základem pro zpracování údajů je oprávněný zájem společnosti AMC nebo třetích stran. V tomto případě společnost AMC ukončí zpracování údajů, s výjimkou, pokud jeho pokračování se považuje za její oprávněný zájem;
 7. Mohou odvolat svůj souhlas, pokud existuje;
 8. Mohou podat žádost kontrolnímu orgánu, zvláště pokud nevyhověly jeho žádosti při výkonu svých práv.

 

Přispěvatelé, pak, jak se identifikovali předložením kopie široce akceptovaného osobního dokladu totožnosti, mohou uplatňovat svá práva kontaktováním AMC: (i) -mailem na adresu  privacy-ce@amcnetworks.com nebodpo@amcnetworks.com, nebo (ii) poštou na adresu: AMC Adatvédelem (Ochrana údajů) – AMC Networks Central Europe Kft., 1139 Budapest, Lomb utca 21-25. Do 30 (třiceti) dnů dostane Uživatel odpověď na jeho dotaz.

 

INSPEKTOR NA OCHRANU ÚDAJŮ: inspektor ochrany údajů jmenovaný skupinou podniků je Isabel Ensico (Calle Saturno 1, 28224 Pozuelo de Alarcón, Madrid, Španělsko, email: dpo@amcnetworks.com)

 

OBCHODNÍ ŽÁDOSTI: Pokud uživatel dal souhlas, aby mu byly zasílány obchodní sdělení, tento svůj souhlas může kdykoliv odvolat. Když uživatelé dostanou propagační zprávy, mohou oznámit, že si nepřejí dostávat další propagační zprávy od nás a mohou se odhlásit ze zasílání („opt-out“) v souladu s pokyny zaslanými komerčním e-mailem, nebo nás mohou přímo kontaktovat na adrese privacy-ce@amcnetworks.com nebodpo@amcnetworks.com. Navzdory označeným e-mailovým marketingovým preferencím uživatelů můžeme jim i nadále posílat ne-marketingové e-maily v souvislosti s jejich právním vztahem k nám, včetně například oznámení o aktualizacích našich pravidel a jejich správní akceptaci, pokud chceme tímto způsobem upozornit Uživatele.
Interpretační ustanovení

Když na webových stránkách návštěvníka požádáme o poskytnutí osobních údajů, po přečtení a po výkladu potřebného informačního textu návštěvník se může svobodně rozhodnout, zda poskytne požadované informace. Návštěvník by však měl vědět, že pokud neposkytne své Osobní údaje, nebude mít přístup k některým službám, které jsou podmíněny poskytnutím Osobních údajů.

Tato Pravidla souvisí s ochranou osobních údajů, které návštěvník neurčil pro veřejnost. Pokud někdo dobrovolně zveřejní své osobní údaje, nebo část těchto údajů, na tyto informace není rozšířená účinnost Pravidel.
Pokud na některých stránkách webových stránek se vyžaduje registrace návštěvníka, budeme vždy informovat o tom, které informace, za jakým účelem a za jakých podmínek žádáme „povinně“ zadat. V tomto případě termín povinně neodkazuje na povinnost sběru dat, ale na to, že bez vyplnění některých polí registrace selže, a může mít za následek odmítnutí registrace.

Osobní a jiné údaje poskytované uživatelem mohou být doplněny nebo propojené s údaji z jiných zdrojů, pokud s tím uživatel souhlasí.
Pokud společnost AMC Networks Central Europe Kft. objedná webové stránky od firem, které jsou s ní v obchodním vztahu, respektive jejich provozuje přes tyto firmy a při provozování dojde ke shromažďování osobních údajů, pak co se týká zpracování údajů, údaje rovněž spadají do pravomoci společnosti AMC Networks Central Europe Kft., jako když informace shromažďuje a uchovává sama. V rámci takové spolupráci provozující partner jednající jménem a v zastoupení společnosti AMC Networks Central Europe Kft. shromažďuje osobní údaje ve prospěch společnosti AMC Networks Central Europe Kft., a účinnost této Koncepce se vztahuje i na takové případy. V případě zpracování údajů, při poskytování údajů se jednoznačně uvádí jméno Správce údajů, pokud dojde ke zpracovávání údajů, tak jméno Zpracovatele údajů.
Změna Koncepce ochrany a zpracování údajů

Koncepci můžeme čas od času změnit. Pokud tak učiníme, Uživatele budeme informovat zveřejněním aktualizované Koncepce a úpravou výše uvedeného „data účinnosti“. V případě podstatné změny této Koncepce budeme o tom informovat Uživatele. Vyzýváme všechny Uživatele, aby prozkoumali Koncepci, aby byli informováni o našich postupech v souvislosti s ochranou údajů a o dostupných možnostech.

Možnosti vymáhání práva

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo připomínky týkající se této Koncepce nebo zpracování údajů, kontaktujte našich kolegů z oblasti zpracování údajů na adreseprivacy-ce@amcnetworks.com nebodpo@amcnetworks.com.

 

Uživatel svou stížností se může přímo obrátit na Národní úřad ochrany údajů a svobody informací (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: 06-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

V případě porušení jeho práv uživatel se můžete obrátit i na soud. Rozhodnutí ve věci samé patří do pravomoci soudního dvoru. Řízení se může začít – podle výběru dotyčné osoby – před soudním dvorem podle bydliště nebo podle přechodného pobytu dotyčné osoby. Správce údajů na požádání informuje uživatele o opravných prostředcích.

 

Budapešť, 24. května 2018