Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat

Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat

Hatálybalépés napja: 2018. május 25.

Az AMC Networks Central Europe Kft. (1139 Budapest, Lomb u. 21-25., cégjegyzékszám: 01-09-183155) elkötelezett az Ön személyiségi jogainak tiszteletben tartása iránt. Biztos lehet abban, hogy személyes adatait gondosan, a vonatkozó adatvédelmi és adatbiztonsági jogszabályokkal összhangban kezeljük.

A jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat („Szabályzat”) a felhasználók által megadott személyes adatok kezelésének elveit tartalmazza, ismerteti hogyan kezeljük személyes adatait, amikor termékeinket és szolgáltatásainkat használja, és amikor azokat az Ön rendelkezésére bocsátjuk. A Szabályzat meghatározza, hogy az AMC Networks Central Europe Kft. („Adatkezelő”) hogyan és miért kezeli az Ön által részünkre átadott személyes adatokat, illetve tartalmazza, hogy milyen választási lehetőségeket kínálunk fel.

Ezen Szabályzat érvényes az AMC Networks Central Europe Kft. és kapcsolt vállalatai weboldalainak látogatóira is.
A Szabályzat kialakítása során az alább felsorolt hatályos jogszabályokat vettük figyelembe:

Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet/”GDPR”);

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv”);

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”);

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”);

A honlapon hirdetéseket jelenítünk meg partnerünk, a Sales Contact Szolgáltató Kft.-vel (a továbbiakban: “Médiahirdetési-felület értékesítő”) kötött hirdetésértékesítői, partneri szerződés alapján. Partnerünk hirdetési adatkezelési szabályzatát itt találják: https://adaptivemedia.hu/adatvedelem-hirdetesek.html

Mit értünk személyes adatokon?

Minden olyan adatot ideértünk, amely alapján közvetve vagy közvetlen módon egy természetes személy, például alkalmazott vagy felhasználó azonosíthatóvá válik.

Fogalmak:

személyes adat

bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy Felhasználó – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik;

adatkezelés
az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a Személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése,  tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése;

adatfeldolgozás
az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszközöktől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatokat az adatokon végzik;

adattovábbítás
az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

adatkezelő
az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

A jelen Szabályzatban Adatkezelőnek minősül az AMC Networks Central Europe Korlátolt Felelősségű Társaság (1139 Budapest, Lomb utca 21-25., cégjegyzékszám: 01-09-183155, adószám: 24801991-2-44)

adatfeldolgozó
az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

A jelen Szabályzatban Adatfeldolgozók lehetnek:

 • Cégnév: S&T Consulting Hungary Kft., székhely: 2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 14., cégjegyzékszám: 13-09-119660, adószám: 11779177-2-13
 • Cégnév: Telekom New Media Zrt., székhely: 1222 Budapest, Nagytétényi út 29., cégjegyzékszám: 01-10-046367, adószám: 14745199-2-43

felhasználó

az a természetes személy, aki a szolgáltatásainkat igénybe veszi, és ennek keretében megadja a jelen szabályzatban felsorolt adatait;

szolgáltatás

az adatkezelő által üzemeltetett, valamint az adatkezelő által biztosított szolgáltatások, amelyek elérhetőek a weboldalakon;

szabályzat

Adatkezelő jelen adatvédelmi és adatkezelési szabályzata

Adatkezelés elvei

Személyes adat akkor kezelhető, ha
az érintett Felhasználó egyértelmű tevőleges magatartásával (cselekedettel), például írásbeli – ideértve az elektronikus úton tett -, vagy szóbeli nyilatkozattal, előzetes, önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és egyértelmű, kifejezett hozzájárulását adja a természetes személyt érintő személyes adatok kezeléséhez. Felhasználó a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A Személyes adatot az Adatkezelő kizárólag célhoz kötötten használja fel. Az Adatkezelő a Személyes adatokat csak a jelen Szabályzatban, illetve a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon túl nem terjeszkedhet.

Az AMC Networks Central Europe Kft. semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges kategóriába tartozó adatokat.
A jelen Szabályzat adatkezeléssel és a Felhasználók személyes adatainak védelmével kapcsolatos előírásai kizárólag a természetes személyekre vonatkoznak.

Jóhiszeműség, tisztesség és átláthatóság.

Milyen személyes adatokat kezelünk?

Az alábbi személyes adatokat kezeljük, szükség esetén tájékoztatástól vagy hozzájárulástól függően.

Ha a Felhasználó a weboldal felületét látogatja, az Adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti a Felhasználó IP címét. A Szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan az Adatkezelő jogos érdekére tekintettel és a Szolgáltatás jogszerű biztosítása okán (pl jogellenes felhasználás, jogellenes tartalmak kiszűrése) az IP cím, a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül is rögzítésre kerül.

Kapcsolattartáshoz szükséges adatok – ezek a Felhasználó azonosítását vagy a Felhasználóval való kapcsolat létesítését lehetővé tevő információkat jelentik. Ilyen információ a név, becenév, lakóhely, tartózkodási hely, irányítószám, születési hely, születési idő, a telefonszám, az e-mail cím, a felhasználónevek és jelszavak, utolsó belépés IP címe, utolsó belépés időpontja. .
Ha a Felhasználó valamely Szolgáltatás részére e-mailt küld, úgy az Adatkezelő rögzíti a Felhasználó e-mail címét, és azt a Szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és időtartamban kezeli.

AMC Networks Central Europe Kft. nem gyűjti a 16 (tizenhat) éven aluliak személyes adatatait, kivéve, ha a szülők vagy a törvényes képviselők kifejezetten hozzájárultak ehhez. Így vagy megköveteljük, hogy minden felhasználó betöltse a fenti életkort vagy lehetővé tesszük a szülők / törvényes képviselők jogosultságának igazolását. Ha kiderül, hogy egy Felhasználó 16 (tizenhat) évnél fiatalabb és nem bizonyos, hogy beszereztük a szülők vagy törvényes képviselők érvényes jóváhagyását, úgy haladéktalanul törlünk minden, az adott Felhasználóhoz kapcsolódó adatot. Ez az eljárás nem áll ellentétben az adott jogviszony létrehozásához szükséges más követelményekkel (pl. nagykorúság). Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a Felhasználó, illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak.

Milyen célból kezelünk személyes adatokat? Mi az adatkezelés jogalapja?

A Felhasználóra vonatkozó adatokat szolgáltatásainkkal összefüggésben kezeljük.

Adatkezelő által folytatott adatkezelések célja:

 • online tartalomszolgáltatás;
 • Felhasználói jogosultságok (a Felhasználó által igénybe vehető Szolgáltatások) azonosítása;
 • a Felhasználó azonosítása, a Felhasználóval való kapcsolattartás;
 • a Felhasználó által igénybe vett szolgálatások, valamint a hirdetések testreszabásának elősegítése, a kényelmi funkciók igénybevétele;
 • statisztikák, elemzések készítése;
 • közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú megkeresés (pl. hírlevél);
 • Felhasználó által generált tartalmak (pl. chat, hozzászólás) közzétételéhez felület biztosítása;
 • egyedi esetekben nyereményjátékok szervezése, lebonyolítása, a nyertesek kiértesítése és részükre a nyeremény biztosítása;
 • Felhasználók jogainak védelme;
 • az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése;
 • közösségi szolgáltatások (bejegyzésekhez kapcsolódó kommentek, egyes blogok) esetén Felhasználók egymás általi azonosításának biztosítása, egymással folytatott kommunikációjuk lehetővé tétele;

Adatkezelő a megadott személyes adatokat a fentebb meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja fel.

A tartalomszolgáltatás keretében, illetve ahhoz kapcsolódóan történő adatkezelés jogalapja lehet a Felhasználó önkéntes hozzájárulásán kívül az Adatkezelő lényeges jogos érdeke, valamint a tájékoztatáshoz és a véleménynyilvánításhoz való alapvető jogok biztosítása, a jogszabályok által meghatározott keretek között.  Abban az esetben, amikor az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő lényeges jogos érdeke, az Adatkezelő a GDPR vonatkozó rendelkezéseivel összhangban elvégezte és a jövőben is elvégezheti az érdekmérlegelési tesztet, amely alátámasztja, hogy az Adatkezelő adott adatkezeléshez kapcsolódó jogos érdeke erősebb az érintettnek az adatkezeléssel összefüggő jogainál és szabadságainál.  Az Adatkezelő erre irányuló kérés esetén, a jelen Szabályzatban írtak szerint tájékoztatást nyújt a Felhasználó részére a jelen bekezdésben foglaltakkal kapcsolatban.

Bármely Felhasználó e-mail címének, valamint a regisztráció során megadott adatainak megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről, illetve az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen és/vagy adatokkal történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta és az adatokat megadta.

Kinek adhatunk át személyes adatokat?

Azon társaságok, akikkel rendszeresen együttműködünk, hozzáférhetnek az ön adataihoz, de csak eljárási vagy technikai célok fennállása esetén. Továbbá átadhatjuk az ön adatait a közösségi csoportunk tagjai vagy mások részére. Mindkét átvevői csoport tagjai az Európai Gazdasági Térség területén kívül letelepedettek is lehetnek, így különösen olyan társaságok, amelyek az Egyesült Államokban telepedtek le. Minden esetben az AMC meggyőződik arról, hogy az átvevők minden szükséges módon biztosítsák, hogy az adatvédelem megfelelő szintjét garantálják, illetve arról, hogy az adatait bizalmasan kezelik.

A Felhasználó adatait alapvetően nem továbbítjuk harmadik személyek részére, kivéve az alább

részletezett körülmények esetén.

A KÖZREMŰKÖDŐ HOZZÁJÁRULÁSÁVAL: megoszthatjuk vagy továbbíthatjuk a Felhasználó adatait, amikor kérik vagy felhatalmaznak bennünket erre.

A CÉGCSOPORT TAGJAI KÖZÖTT: A Felhasználó adatait megoszthatjuk a kapcsolt vállalkozásainkkal és közös vállalatban érdekelt cégekkel, amelyek a média és szórakoztatóipar és/vagy adatkutatás iparágban aktívak, adatfeldolgozás, illetve a Felhasználó adatainak elemzése és tárolása céljára, minden esetben a jelen Szabályzat feltételeinek megfelelően.

A MEGBÍZHATÓ HARMADIK SZEMÉLY ADATFELDOLGOZÓ(K) RÉSZÉRE: Harmadik személy szolgáltatókat bízunk meg egy sor szolgáltatás és feladat ellátásával. Megoszthatjuk a Felhasználó adatait az ilyen szolgáltatókkal a jelen Szabályzatnak megfelelő titokvédelmi kikötések mellett és azzal feltétellel, hogy a harmadik személyek az ön adatait kizárólag a mi nevünkben és a mi utasításaink szerint kezelhetik.

JOGI KÖVETELMÉNYEKNEK VALÓ MEGFELELÉS CÉLJÁBÓL ÉS A FELHASZNÁLÓ, ILLETVE AZ AMC ÉS MÁSOK VÉDELME ÉRDEKÉBEN: A jelen Szabályzat többi részének sérelme nélkül, fenntartjuk a jogot, hogy megőrizzük és továbbítsuk a Felhasználó adatait, ha jóhiszeműen úgy gondoljuk, hogy az ilyen megőrzés és továbbítás szükséges ahhoz, hogy (a) megfeleljünk az alkalmazandó jogszabályoknak vagy, hogy eleget tegyünk idézéseknek vagy hasonló, részünkre kézbesített eljárásjogi cselekményeknek; (b) megóvjuk és megvédjük a saját jogainkat és tulajdonunkat, illetve a Felhasználó, vagy harmadik személyek jogait vagy tulajdonát; vagy (c) biztosítsuk a szolgáltatásaink, rendszereink és ügyfeleink vagy harmadik személyek biztonságát és védelmét.

CÉGJOGI ESEMÉNYEKKEL KAPCSOLATOSAN: ha átalakulás történik, mint pl. beolvadás, másik társaság általi felvásárlás, újjászervezés vagy vagyonunk egészének vagy részének értékesítése, a Felhasználó adatai továbbításra kerülhetnek a tranzakció részeként a GDPR előírásaival összhangban.

HA AZ ADATOK ANONIMIZÁLTAK: Megoszthatjuk vagy közölhetjük az anonimizált adatokat vagy azon adatokat, amelyek egyébként nem azonosítják a Felhasználót és az olyan adatokat, amelyeket a Felhasználó nyilvánossá tett. A jelen Szabályzat nem korlátozza semmilyen módon az anonim adatok használatát vagy közlését, és fenntartjuk a jogot, hogy az ilyen adatokat használjuk és harmadik személyek részére továbbítsuk.

NEMZETKÖZI ADATTOVÁBBÍTÁSOK: A Felhasználótól gyűjtött adatokat olyan országokba továbbíthatjuk, amelyeket jelenleg nem tartanak olyan, megfelelő adatvédelmi szintet biztosító országnak, ahol a védelem szintje elérné az Európai Unió adatvédelmi jogszabályainak és előírásainak a védelmi szintjét (így különösen ilyen az Egyesült Államok). Ehhez az adattovábbításhoz rendelkezésre állnak a megfelelő jogi garanciák, és így a Felhasználónak jogai érvényesítéséhez hatékony eszközök állnak a rendelkezésére, különösen ideértve a modellegyezményeket. A Felhasználó további információt az Adatvédelmi tisztviselőtől kaphat (a dpo@amcnetworks.hu e-mail címen).

Adatfeldolgozás

Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Adatfeldolgozók a részükre az Adatkezelő által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, illetve dolgozzák fel, és erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelő részére. Az Adatkezelő ellenőrzi az Adatfeldolgozók munkáját. Az Adatfeldolgozó további Adatfeldolgozó igénybe vételére csak az Adatkezelő hozzájárulásával jogosult.
Hogyan óvjuk a személyes adatokat?

Elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy megőrizzük a Felhasználók adatainak biztonságát. Számos, az iparágban elfogadott biztonsági technológiát és eljárást alkalmazunk, hogy megvédjük a Felhasználók adatait a jogosulatlan hozzáféréstől, felhasználástól és közléstől. Ezek az intézkedések megfelelnek a jogszabályi követelményeknek, az általunk gyűjtött adatok érzékenységét is figyelembe véve, és ezen intézkedések a technológia fejlődésével párhuzamosan továbbfejlesztésre kerülnek.
Mennyi ideig őrizzük meg a személyes adatokat?

Az automatikusan rögzített IP címeket az Adatkezelő a rögzítésüket követő 14 napig tárolja.

A Felhasználó által küldött e-mailek esetén, ha a Felhasználó amúgy nem rendelkezik regisztrációval, a megkeresett Adatkezelő az e-mail címet a megkeresésben hivatkozott ügy lezárását követő 3 hónap múlva törli, kivéve, ha egyedi esetben az Adatkezelő jogos érdeke a Személyes adat további kezelését indokolja, az Adatkezelő e jogos érdekének fennállásáig.

A Felhasználó által megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó a szolgáltatásról – az adott felhasználói névvel – le nem iratkozik, vagy egyébként nem kéri a Személyes adatok törlését.

Jogellenes, megtévesztő Személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult a Felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg személyes adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor – bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén – jogosult a Személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni is.

Amennyiben bíróság vagy hatóság jogerősen elrendeli a Személyes adat törlését, a törlést az Adatkezelő végrehajtja. Törlés helyett az Adatkezelő – a Felhasználó tájékoztatása mellett – korlátozza a Személyes adat felhasználását, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekét. A személyes adatot az Adatkezelő mindaddig nem törli, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
Mit jelentenek a „cookie-k”?
A „cookie-k” a Felhasználó internetböngészője által a testreszabott kiszolgálás érdekében tárolt kisméretű adatcsomagok. Internetböngészője olyan adatokat gyűjt, mint például böngészőjének típusa, operációs rendszere, a meglátogatott weboldalak, a látogatások időpontja, a megtekintett tartalom, a megtekintett reklámok és egyéb „clickstream”-adatok.

A cookie célja az oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A cookie-k segítségével megállapíthatjuk weboldalunk forgalmát is, beleértve a meglátogatott oldalakat, a látogatók számát és az általuk választott útvonalakat.

A hirdetési hálózati szolgáltatók révén segítséget nyújthatunk reklámok vagy más tartalmak elhelyezéséhez e weboldalon és más olyan weboldalakon, amelyek az AMC Networks Central Europe Kft. hirdetéseit jelenítik meg. A hirdetési hálózati szolgáltatók cookie-kat, web beaconokat vagy a számítógépén, mobil- vagy egyéb eszközén lévő hasonló technológiákat alkalmazhatnak, hogy a Felhasználó érdeklődéséhez szabott hirdetésekkel vagy tartalmakkal szolgáljanak, kialakítva internetböngészési profilját ezen a weboldalon vagy a Felhasználó által meglátogatott egyéb weboldalakon.  A cookie-knak, web beaconoknak vagy hasonló technológiáknak a hirdetési hálózati szolgáltatóink általi alkalmazását saját adatvédelmi szabályzataik határozzák meg, és nem az AMC Networks Central Europe Kft. adatvédelmi szabályzata.

A Felhasználó a számítógépén, mobil- vagy egyéb eszközén a cookie-kat manuálisan letilthatja vagy engedélyezheti. A legtöbb internetböngésző lehetőséget nyújt meghatározott cookie-k elfogadására vagy letiltására, illetve valamennyi cookie visszautasítására vagy törlésére. Az eljárás az Ön böngészőjétől függ. E funkció alkalmazásával kapcsolatban olvassa el saját webböngészőjének útmutatásait – a cookie-k korlátozása vagy letiltása azonban kedvezőtlen hatást gyakorol számos weboldal használhatóságára.

Milyen jogai vannak? Hogyan érvényesítheti azokat?

JOGOK GYAKORLÁSA: Ha az alkalmazandó szabályok szerint egyébként ezek a jogok irányadók, úgy a Felhasználó a jelen Szabályzat szerinti jogaikat az itt meghatározottak szerint gyakorolhatják. Ez alapján a Felhasználók:

 1. Hozzáférhetnek az általunk kezelt, illetve őket egyedileg azonosító adatokhoz;
 2. Kérhetik a helytelen vagy pontatlan adatok helyesbítését vagy törlését;
 3. Kérhetik a Személyes adatok törlését, többek között akkor, amikor azok már nem szükségesek azon adatvédelmi célokhoz, amelyekhez gyűjtötték őket;
 4. Kérhetik bizonyos körülmények között az adatok felhasználásának korlátozását (pl. ha a Felhasználó kifogásolja az adatok pontosságát, úgy arra az időszakra, amikor ellenőrzik azok pontosságát);
 5. Kérhetik az adataik hordozhatóságát (azaz, hogy a Személyes adataikat tagolt, széles körben használt és géppel olvasható formában kapják meg és továbbítsák azokat egy másik adatkezelő részére az irányadó szabályok szerint);
 6. Kifogásolhatják a személyes adataik kezelését bármikor az adott helyzet szerinti okokból, ha az adatkezelés jogalapja az AMC vagy harmadik személyek jogos érdeke. Ebben az esetben az AMC befejezi az adatkezelést, kivéve, ha jogos érdekének minősül annak folytatása;
 7. Visszavonhatják a megadott hozzájárulásukat, ha van ilyen;
 8. Kérelmet nyújthatnak be a felügyeleti hatósághoz, különösen, ha nem tettek eleget a jogai gyakorlása során a kérelmének.

A Közreműködők, miután azonosították magukat egy széles körben elfogadott személyi azonosító okmány másolatának bemutatásával, gyakorolhatják a jogaikat az AMC megkeresésével: (i) e-mailen a privacy-ce@amcnetworks.com vagy a dpo@amcnetworks.com címen vagy (ii) postai úton a következő címre: AMC Adatvédelem – AMC Networks Central Europe Kft., 1139 Budapest, Lomb utca 21-25. Legfeljebb 30 (harminc) napon belül a Felhasználó választ kap a megkeresésére.

ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ: a vállalatcsoport kinevezett adatvédelmi tisztviselője Isabel Ensico (Calle Saturno 1, 28224 Pozuelo de Alarcón, Madrid, Spanyolország; email-cím: dpo@amcnetworks.com)

KERESKEDELMI MEGKERESÉSEK: Ha a Felhasználó hozzájárult ahhoz, hogy részére kereskedelmi megkeresést küldjenek, úgy ezt a hozzájárulást bármikor visszavonhatja. Amikor a Felhasználók promóciós megkereséseket kapnak, jelezhetik azt, hogy nem kívánnak további promóciós megkereséseket kapni tőlünk, és le tudnak iratkozni erről (“opt-out”) a kereskedelmi e-mailben kapott instrukciók szerint, vagy ha megkeres bennünket közvetlenül a privacy-ce@amcnetworks.com vagy a dpo@amcnetworks.com e-mail címen. A Felhasználók megjelölt e-mail marketing preferenciái ellenére továbbra is küldhetünk a részükre nem marketing célú e-maileket a hozzánk fűződő jogviszonyukkal kapcsolatosan, beleértve pl. a Szabályzatunk frissítéseiről szóló értesítéseket és azok adminisztratív jellegű elfogadását, ha a Felhasználó részére az értesítéseket ilyen módon kívánjuk megtenni.
Értelmező rendelkezések

Amikor a weboldalon személyes adatot kérünk a látogatótól, a szükséges tájékoztató szöveg elolvasása, értelmezése után szabadon dönthet a látogató arról, hogy megadja-e a kért információkat. A látogatónak azonban tudnia kell, hogy amennyiben nem adja meg személyes adatait, úgy előfordulhat, hogy bizonyos, a személyes adat megadásához kötött szolgáltatást nem tud igénybe venni.

Jelen Szabályzat a látogatók nem nyilvánosságra szánt személyes adatainak védelmével kapcsolatos. Ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait vagy azok egy részét, az ilyen információkra a Szabályzat hatálya nem terjed ki.
Amennyiben a weboldal egyes oldalain regisztráció szükséges a látogatónak, úgy minden esetben feltüntetjük, hogy mely adatokat és milyen célból, feltételek mellett kérünk „kötelező”-en megadni. Ebben az esetben a kötelező kifejezés nem az adatfelvétel kötelező jellegére utal, hanem arra, hogy bizonyos mezők kitöltése nélkül a regisztráció sikertelen, annak elutasításához vezethet.

A Felhasználók által biztosított személyes és egyéb adatok csak akkor egészíthetőek ki vagy kapcsolhatóak össze más forrásból származó adatokkal, ha ahhoz a Felhasználó hozzájárult.
Amennyiben a weboldalt az AMC Networks Central Europe Kft. a vele üzleti kapcsolatban álló cégekkel állíttatja elő, illetve üzemelteti, és az ilyen szolgáltatás során személyes adatok gyűjtésére kerül sor, akkor az adatok ugyanúgy az AMC Networks Central Europe Kft. felhasználási, adatkezelési jogkörébe tartoznak, mint amikor az információkat saját maga gyűjti és tárolja. Ilyen együttműködés során az üzemeltető partner az AMC Networks Central Europe Kft. nevében és képviseletében eljárva az AMC Networks Central Europe Kft. javára gyűjti a személyes adatokat, és a jelen Szabályzat hatálya az ilyen esetekre is kiterjed. Az adatkezelés esetében az adatszolgáltatás során egyértelműen feltüntetésre kerül az Adatkezelő személye, amennyiben adatfeldolgozásra kerül sor, az Adatfeldolgozó személye.
Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat módosítása

A Szabályzatunkat időről időre módosíthatjuk. Ha így teszünk, úgy értesítjük a Felhasználót a frissített Szabályzat nyilvánosságra hozásával és a fent jelölt „Hatálybalépés napja” módosításával. A jelen Szabályzat lényeges módosítása esetén erről értesítjük a Felhasználót. Arra ösztönzünk minden Felhasználót, hogy tekintsék át a Szabályzatot, hogy tájékozottak maradjanak az adatvédelemmel kapcsolatos gyakorlatunkról és a rendelkezésre álló lehetőségeikről.

Jogérvényesítési lehetőségek

Ha a jelen Szabályzattal vagy az adatkezeléssel kapcsolatban bármilyen kérdése vagy észrevétele lenne, keresse meg adatkezelési munkatársainkat a privacy-ce@amcnetworks.com vagy a dpo@amcnetworks.com e-mail címen.

A Felhasználó az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságához (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: 06-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat.

A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz is fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő kérésre a Felhasználót tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

Budapest, 2018. május 24.