POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Regulament privind protecția și prelucrarea datelor

Data intrării în vigoare: 25 mai 2018

AMC Networks Central Europe Kft. (H-1139 Budapesta, Lomb u. 21-25., număr în registrul comerțului: 01-09-183155) s-a angajat față de respectarea drepturilor dvs. care privesc personalitatea. Puteți avea certitudinea că datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate cu atenție, în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția și securitatea datelor.

Prezentul Regulament privind protecția și prelucrarea datelor („Regulament”) conține principiile prelucrării datelor cu caracter personal furnizate de utilizatori, prezintă modul în care prelucrăm datele dvs. cu caracter personal atunci când utilizați produsele și serviciile noastre și atunci când vi le punem la dispoziție. Regulamentul stabilește modul și motivele pentru care AMC Networks Central Europe Kft. („Operatorul de date”) prelucrează datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat și conține opțiunile de alegere pe care le oferim.

 

Prezentul Regulament se aplică și cu privire la vizitatorii paginilor web ale AMC Networks Central Europe Kft. și societăților sale afiliate.

 

 

 

În întocmirea Regulamentului am ținut cont de următoarele acte normative în vigoare:

Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului (Regulamentul general privind protecția datelor/„RGPD”);

Legea /ungară/ CXII din 2011 privind dreptul la autodeterminare informațională și libertatea informației („Legea informațiilor”);

Legea /ungară/ V din 2013 privind Codul Civil („CC Ungar”);

Legea /ungară/ XLVIII din 2008 privind condițiile esențiale și anumite restricții privind activitatea economică de publicitate („Legea reclamelor”);

 

 

Ce înțelegem prin date cu caracter personal?

Prin date cu caracter personal înțelegem toate acele date în baza cărora o persoană fizică, de exemplu un angajat sau un utilizator, devine identificabilă în mod indirect sau direct.

 

 

Definiții:

date cu caracter personal

orice date sau informații în baza cărora un Utilizator care este persoană fizică devine identificabilă în mod indirect sau direct;

prelucrarea datelor

orice operațiune sau ansamblu de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal, indiferent de procedura aplicată, în mod special colectarea, înregistrarea, sistematizarea, stocarea, convertirea, modificarea, utilizarea, interogarea, accesarea, utilizarea, dezvăluirea, transmiterea, distribuirea sau punerea la dispoziție prin alte modalități, divulgarea, armonizarea sau asocierea, blocarea, ștergerea și distrugerea;

prelucrarea datelor de către împuternicit

efectuarea activităților tehnice legate de operațiunile de prelucrare a datelor, indiferent de metoda și mijloacele aplicate pentru executarea operațiunilor sau locul aplicării, presupunând că activitățile tehnice sunt efectuate asupra datelor;

transmiterea datelor

punerea datelor la dispoziția unui anumit terț;

operator de date

persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

În prezentul Regulament, Operatorul de date este AMC Networks Central Europe Korlátolt Felelősségű Társaság (H-1139 Budapesta, Lomb utca 21-25., număr în registrul comerțului: 01-09-183155, cod de identificare fiscală: 24801991-2-44)

persoană împuternicită de operator

persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;

În prezentul Regulament, împuterniciții operatorului pot fi:

 • Denumirea: S&T Consulting Hungary Kft., sediul social: Hungary – 2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 14., număr în registrul comerțului: 13-09-119660, cod de identificare fiscală: 11779177-2-13
 • Denumirea: Telekom New Media Zrt., sediul social: Hungary – 1222 Budapest, Nagytétényi út 29., număr în registrul comerțului: 01-10-046367, cod de identificare fiscală: 14745199-2-43

utilizator

persoana fizică ce utilizează serviciile noastre și în cadrul acesta furnizează datele sale enumerate în prezentul regulament;

serviciul

serviciile administrate sau furnizate de către operatorul de date care sunt disponibile pe paginile web;

regulament

Prezentul Regulament al Operatorului de date privind protecția și prelucrarea datelor

Principiile prelucrării datelor

 

 

Datele cu caracter personal pot fi prelucrate dacă

Utilizatorul vizat și-a dat consimțământul prealabil, voluntar, concret, informat, clar și expres, prin conduită activă clară (faptă), de exemplu printr-o declarație scrisă – inclusiv cea dată pe cale electronică – sau verbală, la prelucrarea datelor cu caracter personal care vizează persoana fizică. În cazul prelucrării datelor pe baza consimțământului, Utilizatorul are dreptul de a-și retrage consimțământul oricând, fapt care însă nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. Operatorul de date prelucrează datele cu caracter personal exclusiv în scop limitat. Operatorul de date prelucrează datele cu caracter personal exclusiv în scopurile definite în prezentul Regulament și legislația aplicabilă. Datele cu caracter personal prelucrate sunt proporționale cu scopul prelucrării datelor și nu pot fi mai extinse decât acesta.

 

AMC Networks Central Europe Kft. nu colectează date sensibile în niciun fel de circumstanțe.

 

Prevederile prezentului Regulament privind prelucrarea datelor și protecția datelor cu caracter personal ale Utilizatorilor se aplică exclusiv în cazul persoanelor fizice.

 

 

Bună-credință, echitate și transparență

Ce date cu caracter personal prelucrăm?

Prelucrăm următoarele date cu caracter personal, în funcție de informare sau consimțământ, după caz.

Dacă Utilizatorul vizitează interfața paginii web, sistemul Operatorului de date înregistrează automat adresa IP a Utilizatorului. În legătură cu prestarea Serviciului, ținând cont de interesul legitim al Operatorului de date și în vederea furnizării legale a Serviciului (de exemplu filtrarea utilizărilor ilegale, a conținuturilor ilegale), adresa IP este înregistrată și fără consimțământul special al Utilizatorului.

Date necesare pentru contact – acestea înseamnă informațiile care permit identificarea Utilizatorului sau realizarea contactului cu Utilizatorul. Aceste informații includ numele, numele de alint, domiciliul, reședința, codul poștal, locul nașterii, data nașterii, numărul de telefon, adresa de e-mail, numele de utilizator și parolele, adresa IP a ultimei accesări, data ultimei accesări.

 

Dacă Utilizatorul trimite un e-mail către unul dintre Servicii, Operatorul de date înregistrează adresa de e-mail a Utilizatorului și o prelucrează în măsura și pe durata necesară pentru furnizarea Serviciului.

AMC Networks Central Europe Kft. nu colectează datele cu caracter personal ale persoanelor sub 16 (șaisprezece) ani, cu excepția cazului în care părinții sau reprezentanții legali și-au dat consimțământul expres. Astfel, ori impunem ca fiecare utilizator să fi împlinit vârsta sus-menționată, ori facem posibilă furnizarea de dovezi privind dreptul părinților/reprezentanților legali. Dacă devine evident că Utilizatorul este mai tânăr de 16 (șaisprezece) ani și nu este cert că am obținut acordul valid al părinților sau reprezentanților legali, vom șterge imediat toate datele legate de acel Utilizator. Această procedură nu este în contradicție cu alte cerințe necesare pentru stabilirea raportului juridic respectiv (de exemplu, vârsta majoratului). Operatorul de date nu are posibilitatea de a verifica dreptul sau conținutul declarației persoanei care își dă consimțământul, astfel Utilizatorul, respectiv persoana care exercită drepturile de supraveghere parentală asupra sa, garantează că consimțământul este în conformitate cu legea.

În ce scop prelucrăm date cu caracter personal? Care este temeiul juridic al prelucrării datelor?

 

Prelucrăm datele referitoare la Utilizator în legătură cu serviciile noastre.

Scopul prelucrărilor de date efectuate de către Operatorul de date:

 • furnizarea de servicii online;
 • identificarea drepturilor Utilizatorului (Serviciile care pot fi utilizate de către Utilizator);
 • identificarea Utilizatorului, realizarea contactului cu Utilizatorul;
 • facilitarea serviciilor utilizate de către Utilizator și a personalizării anunțurilor, utilizarea funcțiilor de confort;
 • întocmirea statisticilor și analizelor;
 • contact în scopuri de marketing direct și marketing (de ex. buletin de știri);
 • asigurarea interfeței necesare pentru publicarea conținuturilor generate de Utilizator (de ex. chat, comentarii);
 • în cazuri unice, organizarea și desfășurarea unor concursuri de premii, anunțarea câștigătorilor și furnizarea premiului către aceștia;
 • protecția drepturilor Utilizatorilor;
 • urmărirea intereselor legitime ale Operatorului de date;
 • în cazul serviciilor de socializare (comentarii legate de postări, bloguri), asigurarea identificării Utilizatorilor între ei, facilitarea comunicării între ei;

Operatorul de date nu utilizează datele cu caracter personal furnizate în alte scopuri decât cele sus-menționate.

În cadrul furnizării de conținut și în legătură cu aceasta, temeiul juridic al prelucrării datelor poate fi, în afară de consimțământul voluntar al Utilizatorului, și interesul legitim esențial al Operatorului de date, precum și asigurarea unor drepturi fundamentale la informare și exprimarea opiniei, în limitele prevăzute prin lege.  În cazul în care temeiul juridic al prelucrării datelor este interesul legitim esențial al Operatorului de date, Operatorul de date a efectuat și poate efectua și în viitor, în conformitate cu prevederile aplicabile ale RGPD, testul punerii în balanță a intereselor, care fundamentează faptul că interesul legitim al Operatorului de date legat de prelucrarea datelor prevalează față de drepturile și libertățile persoanei vizate legate de prelucrarea datelor.  În baza unei cereri în acest sens, Operatorul de date oferă Utilizatorului informații, conform prevederilor acestui Regulament, în legătură cu aspectele prevăzute în acest alineat.

Orice Utilizator, în momentul introducerii adresei sale de e-mail și a datelor sale introduse în cadrul înregistrării, totodată își asumă răspunderea că este singurul care utilizează serviciile folosind adresa de e-mail introdusă și datele introduse de către el. Ținând cont de această asumare a răspunderii, orice răspundere legată de accesările cu o anumită adresă de e-mail și/sau datele introduse îi revine exclusiv Utilizatorului care a înregistrat adresa de e-mail și a introdus datele.

Cui îi putem transmite date cu caracter personal?

Societățile cu care colaborăm în mod regulat pot accesa datele dvs., însă doar dacă există scopuri procedurale sau tehnice. De asemenea, putem transmite datele dvs. membrilor grupului nostru de socializare sau altora. Membrii ambelor categorii de destinatari pot avea sediul și în afara teritoriului Spațiului Economic European, în special societățile care au sediul în Statele Unite ale Americii. În toate cazurile, AMC se asigură că destinatarii asigură, prin toate modalitățile necesare, că garantează nivelul adecvat al protecției datelor și că tratează datele dvs. confidențial.

 

În principiu, nu transmitem datele Utilizatorului către persoane terțe, decât în circumstanțele descrise mai jos.

 

 

CU CONSIMȚĂMÂNTUL COLABORATORULUI: putem furniza sau transmite datele Utilizatorului când ni se solicită sau suntem autorizați în acest sens.

 

ÎNTRE MEMBRII GRUPULUI DE SOCIETĂȚI: Putem furniza datele Utilizatorului către societățile afiliate și companiile care dețin interese într-o întreprindere comună, active în sectorul mass-media și divertisment și/sau sectorul cercetării datelor, în vederea prelucrării datelor, analizei și stocării datelor Utilizatorului, în toate cazurile conform condițiilor prezentului Regulament.

 

CĂTRE PERSOANE TERȚE DE ÎNCREDERE ÎMPUTERNICITE DE OPERATOR: Încredințăm prestatorilor terți îndeplinirea unui număr de servicii și sarcini. Putem furniza datele Utilizatorului către acești prestatori, cu condiția stipulării unor clauze de confidențialitate conforme cu acest Regulament și cu condiția că persoanele terțe pot prelucra datele dvs. exclusiv în numele nostru și conform instrucțiunilor noastre.

 

ÎN VEDEREA CONFORMĂRII CU CERINȚELE LEGALE ȘI ÎN VEDEREA PROTEJĂRII UTILIZATORULUI ȘI AMC ȘI ALTORA: Fără a aduce atingere altor prevederi ale prezentului Regulament, ne rezervăm dreptul de a păstra și de a transmite datele Utilizatorului, dacă cu bună credință considerăm că păstrarea și transmiterea sunt necesare pentru ca (a) să ne conformăm legislației aplicabile sau ca să îndeplinim unele citații sau alte acte procedurale care ne-au fost înmânate; (b) să protejăm și să ocrotim drepturile și proprietatea noastră, precum și drepturile sau proprietatea Utilizatorului sau unor persoane terțe; sau (c) să asigurăm siguranța și protecția serviciilor, sistemelor noastre și clienților noștri sau persoanelor terțe.

 

ÎN LEGĂTURĂ CU EVENIMENTE LEGATE DE DREPTUL SOCIETĂȚILOR COMERCIALE: dacă are loc o transformare, de exemplu absorbție, achiziție de către o altă societate, restructurare sau vânzarea integrală sau parțială a activelor noastre, datele Utilizatorului pot fi transmise în cadrul tranzacției, în conformitate cu prevederile RGPD.

 

DACĂ DATELE SUNT ANONIMIZATE: Putem furniza sau comunica datele anonimizate sau datele care de altfel nu îl identifică pe Utilizator și datele care au fost făcute publice de către Utilizator. Prezentul Regulamentul nu limitează în niciun fel utilizarea sau comunicarea datelor anonime și ne rezervăm dreptul de a utiliza aceste date și de a le transmite către persoane terțe.

TRANSMITEREA INTERNAȚIONALĂ A DATELOR: Putem transmite datele colectate de la Utilizator către țări care în prezent nu sunt considerate a fi țări care asigură un nivel adecvat de protecție a datelor în care nivelul protecției ar atinge nivelul de protecție prevăzut în legislația și prevederile Uniunii Europene privind protecția datelor (în special, Statele Unite ale Americii). Pentru aceste transmiteri de date, sunt disponibile garanțiile legale adecvate, și astfel, Utilizatorul are la dispoziție mijloace eficiente pentru exercitarea drepturilor, incluzând în special acordurile-model. Pentru mai multe informații, Utilizatorul se poate adresa Responsabilului cu protecția datelor (la adresa de e-mail dpo@amcnetworks.hu).

Prelucrarea datelor de către împuternicit

Împuterniciții Operatorului de date nu iau decizii în mod independent, au dreptul de a proceda exclusiv conform contractului încheiat cu Operatorul de date și conform instrucțiunilor primite. Împuterniciții Operatorului de date înregistrează, gestionează și prelucrează datele cu caracter personal transmise de către Operatorul de date și gestionate sau prelucrate de către aceștia în conformitate cu prevederile GDPR și în acest sens, fac o declarație către Operatorul de date. Operatorul verifică activitatea persoanei împuternicite de Operator. Persoana împuternicită de operator are dreptul de a utiliza alte persoane împuternicite exclusiv cu consimțământul Operatorului de date.

 

Cum protejăm datele cu caracter personal?

Suntem angajați față de păstrarea siguranței datelor Utilizatorilor. Aplicăm numeroase tehnologii și proceduri de securitate acceptate în sector ca să protejăm datele Utilizatorilor față de accesul, utilizarea și dezvăluirea ilegală. Aceste măsuri corespund cerințelor legale, ținând cont și de sensibilitatea datelor colectate de noi, și aceste măsuri sunt dezvoltate în paralel cu progresul tehnologic.

 

Cât timp păstrăm datele cu caracter personal?

Operatorul de date stochează adresele IP înregistrate în mod automat timp de 14 zile de la data înregistrării lor.

În cazul unor e-mailuri trimise de către Utilizator, dacă Utilizatorul nu este de altfel înregistrat, Operatorul de date căruia îi este adresată solicitarea șterge adresa de e-mail după 3 luni de la încheierea cazului la care se face referire în solicitare, cu excepția situației în care, de la caz la caz, un interes legitim al Operatorului de date justifică prelucrarea în continuare a datelor cu caracter personal, până când există acest interes legitim.

Prelucrarea datelor cu caracter personal comunicate de către Utilizator continuă până când Utilizatorul – cu numele de utilizator respectiv – se dezabonează sau solicită ștergerea datelor cu caracter personal.

În cazul utilizării unor date cu caracter personal ilegale sau înșelătoare sau în cazul unor infracțiuni sau atacuri asupra sistemului comise de Utilizator, Operatorul de date are dreptul – simultan cu încetarea înregistrării Utilizatorului – de a șterge imediat datele cu caracter personal ale acestuia. Totodată – în cazul unei suspiciuni privind infracțiunea sau răspunderea civilă – are dreptul de a păstra datele cu caracter personal și pe durata procedurilor care urmează să fie desfășurate.

În cazul în care instanța judecătorească sau autoritatea emite un ordin definitiv privind ștergerea datelor cu caracter personal, Operatorul de date va efectua ștergerea. În loc de ștergere, Operatorul de date – cu condiția informării Utilizatorului – va limita utilizarea datelor cu caracter personal dacă Utilizatorul solicită acest lucru sau dacă în baza informațiilor disponibile se poate presupune că ștergerea ar aduce atingere interesului legitim al Utilizatorului. Operatorul de date nu va șterge datele cu caracter personal atât timp cât există scopul prelucrării datelor care a exclus ștergerea datelor cu caracter personal.

 

Ce sunt „cookie-urile”?

 

Cookie-urile sunt pachete de date de dimensiuni mici care sunt stocate de browserul de internet al Utilizatorului în vederea unei deserviri personalizate. Browserul dvs. de internet colectează date precum tipul browserului, sistemul de operare, paginile web accesate, data și ora accesării, conținutul vizualizat, reclame vizualizate și alte date de tip „clickstream“.

Scopul fișierului de tip cookie este asigurarea unei funcționări a paginii la un nivel calitativ cât mai ridicat, asigurarea unor servicii personalizate și îmbunătățirea experienței utilizatorului. Cu ajutorul cookie-urilor, putem determina și traficul pe site-ul nostru web, inclusiv paginile accesate, numărul vizitatorilor și căile alese de aceștia.

Prin intermediul furnizorilor de rețele de reclame, putem oferi asistență în plasarea unor reclame sau altor conținuturi pe acest site web și pe alte site-uri care afișează reclamele AMC Networks Central Europe Kft. Furnizorii de rețele de reclame pot folosi cookie-uri, obiecte de tip web beacon sau tehnologii similare existente pe calculatorul, telefonul mobil sau alte dispozitive ale Utilizatorului, astfel încât să furnizeze reclame sau conținuturi adaptate la interesele Utilizatorului, definind profilul acestuia privitor la vizitarea paginilor de internet, pe acest site web sau alte site-uri web pe care le-a vizitat.  Folosirea cookie-urilor, obiectelor de tip web beacon sau tehnologiilor similare de către furnizorii noștri de rețele de reclame este prevăzută în propriile lor politici privind protecția datelor și nu în politica AMC Networks Central Europe Kft. privind protecția datelor.

Utilizatorul poate interzice sau autoriza manual cookie-urile pe calculatorul, telefonul mobil sau alt dispozitiv al său. Majoritatea browserelor de internet oferă posibilitatea de a accepta sau interzice anumite cookie-uri sau de a refuza sau șterge toate cookie-urile. Procedura depinde de browserul dvs. În legătură cu folosirea acestei funcționalități, citiți instrucțiunile browserului dvs. de web – însă limitarea sau blocarea cookie-urilor are efect nefavorabil asupra posibilității de a utiliza numeroase site-uri web.

 

 

 

Ce drepturi aveți? Cum le puteți exercita?

 

EXERCITAREA DREPTURILOR: Dacă în conformitate cu regulile aplicabile, de altfel, prevalează aceste drepturi, Utilizatorii își pot exercita drepturile prevăzute în prezentul Regulament conform prevederilor prezente. În conformitate cu acestea, Utilizatorii:

 

 1. Pot accesa datele care îi identifică în mod unic, care sunt prelucrate de către noi;
 2. Pot solicita rectificarea sau ștergerea datelor incorecte sau inexacte;
 3. Pot solicita ștergerea datelor cu caracter personal, printre altele atunci când acestea nu mai sunt necesare în vederea scopurilor legate de protecția datelor în care au fost colectate;
 4. Pot solicita, în anumite circumstanțe, limitarea utilizării datelor (de ex. dacă Utilizatorul formulează o obiecție privind exactitatea datelor, pe perioada în care se verifică exactitatea acestora);
 5. Pot solicita portabilitatea datelor lor (adică să-și primească datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent, prelucrabil automat și să le poată transmite unui alt operator, conform regulilor aplicabile);
 6. Pot formula obiecții față de prelucrarea datelor lor cu caracter personal oricând din motive legate de situația dată, dacă temeiul juridic al prelucrării datelor este interesul legitim al AMC sau al unor persoane terțe. În acest caz, AMC încetează prelucrarea datelor, cu excepția situației în care continuarea acesteia se consideră a fi în interesul său legitim;
 7. Își pot retrage consimțământul acordat, dacă există;
 8. Se pot adresa cu o cerere autorității de supraveghere, în special dacă în cadrul exercitării drepturilor lor cererea nu le-a fost îndeplinită.

 

Colaboratorii, după ce s-au identificat prin prezentarea în copie a unui act de identitate acceptat în mod curent, își pot exercita drepturile printr-o solicitare adresată către AMC: (i) prin e-mail la adresa privacy-ce@amcnetworks.com sau la dpo@amcnetworks.com sau (ii) prin poștă la următoarea adresă: AMC Adatvédelem – AMC Networks Central Europe Kft., H-1139 Budapesta, Lomb utca 21-25. În termen de cel mult 30 (treizeci) de zile, Utilizatorul va primi un răspuns la solicitarea sa.

 

RESPONSABIL CU PROTECȚIA DATELOR: responsabilul desemnat cu protecția datelor în cadrul grupului de societăți este Isabel Ensico (Calle Saturno 1, 28224 Pozuelo de Alarcón, Madrid, Spania; adresă de email: dpo@amcnetworks.com)

 

SOLICITĂRI DE NATURĂ COMERCIALĂ: Dacă Utilizatorul și-a dat consimțământul ca să-i fie transmise solicitări de natură comercială, își poate retrage consimțământul oricând. Când Utilizatorii primesc solicitări promoționale, pot semnala că nu mai doresc să primească alte solicitări promoționale din partea noastră și se pot dezabona („opt-out”) conform instrucțiunilor incluse în e-mailul de natură comercială sau contactându-ne direct la adresa de e-mail privacy-ce@amcnetworks.com sau dpo@amcnetworks.com. În pofida preferințelor de marketing prin e-mail indicate de Utilizatori, putem să le transmitem în continuare e-mailuri non-marketing în legătură cu raportul juridic cu noi, inclusiv notificări privind actualizările Regulamentului nostru și acceptarea de natură administrativă a acestora, dacă dorim să transmitem comunicările către Utilizator pe această cale.

 

Prevederi interpretative

Când solicităm vizitatorului date cu caracter personal pe pagina web, vizitatorul poate decide liber, după citirea și înțelegerea textului informativ necesar, dacă furnizează sau nu informațiile solicitate. Însă vizitatorul trebuie să știe faptul că dacă nu furnizează datele cu caracter personal necesare solicitate, e posibil să nu poată utiliza anumite servicii care sunt condiționate de indicarea datelor cu caracter personal.

Prezentul Regulament se referă la protecția acelor date cu caracter personal ale vizitatorilor care nu sunt destinate publicului. Dacă cineva dezvăluie public în mod voluntar propriile date cu caracter personal sau o parte dintre acestea, Regulamentul nu se aplică în privința acestor informații.

În cazul în care vizitatorul trebuie să se înregistreze pe anumite pagini ale paginii web, în toate cazurile indicăm care sunt datele „obligatorii” pe care le solicităm, în ce scop și cu ce condiții. În acest caz, termenul obligatoriu nu înseamnă caracterul obligatoriu al înregistrării datelor, ci faptul că fără completarea anumitor câmpuri înregistrarea va fi nereușită și poate fi refuzată.

Datele cu caracter personal și alte date furnizate de Utilizatori pot fi completate sau combinate cu datele provenite din alte surse dacă Utilizatorul a consimțit la acest fapt.

În cazul în care AMC Networks Central Europe Kft. produce sau administrează pagina web prin intermediul companiilor aflate în raporturi comerciale cu ea și în cadrul acestei servicii sunt colectate date cu caracter personal, aceste date intră în competența AMC Networks Central Europe Kft. de utilizare și prelucrare a datelor în aceeași manieră ca în cazul în care ea însăși colectează și stochează informațiile. În cadrul acestei colaborări, partenerul administrator, acționând în numele și pentru AMC Networks Central Europe Kft., colectează în interesul AMC Networks Central Europe Kft. datele cu caracter personal, iar aceste cazuri intră și ele sub incidența prezentului Regulament. În cazul prelucrării datelor, în cadrul furnizării de date se menționează în mod clar identitatea Operatorului de date, iar dacă are loc și prelucrare de date de către împuternicit, identitatea Împuternicitului operatorului.

 

Modificarea Regulamentului privind prelucrarea și protecția datelor

Din când în când, putem modifica Regulamentul nostru. În cazul în care procedăm în acest fel, îl informăm pe Utilizator prin publicarea Regulamentului actualizat și cu modificarea „Datei intrării în vigoare” indicate mai sus. În cazul unor modificări esențiale aduse prezentului Regulament, îl vom informa pe Utilizator despre acest fapt. Încurajăm toți Utilizatorii să parcurgă Regulamentul ca să rămână informați cu privire la practicile noastre legate de protecția datelor și posibilitățile care le stau la dispoziție.

 

Modalități de exercitare a drepturilor

În cazul în care aveți orice întrebări sau comentarii legate de prezentul Regulament sau de prelucrarea datelor, contactați colegii noștri responsabili cu prelucrarea datelor la adresele de e-mail privacy-ce@amcnetworks.com sau dpo@amcnetworks.com.

 

Utilizatorul se poate adresa cu reclamații direct Autorității Naționale /ungară/ pentru Protecția Datelor și Libertatea Informației (H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: 06-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

În cazul în care i-au fost încălcate drepturile, Utilizatorul se poate adresa și instanțelor judecătorești. Judecarea cauzei ține de competența tribunalului. Procesul – la alegerea persoanei vizate – poate fi intentat și la tribunalul competent de la domiciliul sau reședința persoanei vizate. La cerere, Operatorul de date îl informează pe Utilizator cu privire la posibilitățile și mijloacele căilor de apel.

 

Budapesta, 24 mai 2018